صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

چشمه هاي ناريان

چشمه هاي روستاي ناريان

روستاي ناريان حدود 150 چشمه دارد كه بصورت مجزا دسته بندي گرديد. اطلاعاتي كه درذيل ارائه مي گردد با كمك همشهريان عزيزمان جمع آوري گرديد . شايان ذكر است كه بعضي از آنها شايد در حال حاضر بر اثر خشك سالي يا ساخت وساز ساختمان تغيير مسيرداده باشند هدف از گردآوري اين اطلاعات آشنايي بهتر دوستان وهمشهريان با روستاي زيبايمان ناريان ميباشد . زحمت جمع آوري اطلاعات ذيل را دوست بسيار عزيزمان آقاي سيد محمد ميرغياثي تقبل نموده وبراي سايت ارسال كردند جا دارد از ايشان تشكر ويژه اي بنماييم .

دربند: 1- مونسا چشمه 2- سيا سنگي چشمه 3- داجمالنگه ي چشمه4- هلي وياي چشمه 5- ريحون چشمه 6- شال چناري چشمه7- جز وياي

چشمه.

لنگه و روناچال: 1-عباسعلي لنگه چشمه 2- سيفداري قري چشمه 3- جمشيدي لنگه ي چشمه 4- مسير داري چشمه 5- پستامالي چشمه 6- بي غمي چشمه 7- خره چالي چشمه 8- پستامالي چشه 9- هوشنگي چشمه 10- شور چشمه كماه چالي گلي چشمه 11- گل چالي سري چشمه 12- مشتي قاسمي چشمه.

خشك عالي: 1- خشك عالي دره چشمه 2- اسبي اويي دره چشمه 3- اسبي اويي سي چشمه 4- نفت چشمه 5- خراكي تيره چشمه 

شيرجيرا: 1- بني شيرجيراي چشمه 2- پونج گهره ي چشمه3- چاكي سري چشمه4- گرزليزي چشمه5- ميون لاتي دره ي چشمه6- باب الله ي دره ي چشمه 7- ريك روني تيره ي چشمه8- خشك دره ي چشمه9- سري شيرجيراي چشمه 10- گلردي دره چشمه 11-مك اوليزي دره چشمه12- سرخ گلكي دره ي چشمه.

تسك ويا: 1- تسك ويايي دره چشمه2- گيلا گردنكي چشمه3- سياه بندي بني چشمه4- ميشروشي چشمه (سياه گر او 5- اسبي گر او)6- سياه بندي بني چشمه7- ميش روشي لت گهره ي چشمه.

خرس چر: 1- بندسركوني نوه ي چشمه2- كرك نوه يي چشمه3- بندسركوني چاكي چشمه4- تختي سري چشمه5- ساماني سري چشمه 6- كنگر يردي چشمه7- اشكارچي منزلي چشمه8- نرمي چشمه 9- جونشابندي پشتي چشمه 10-جونشاي دره ي چشمه11- تختي بني چاكي چشمه12- كلبعلي چشمه13- الاشگاهي چشمه14- لسگوري تنگه ي چشمه 15- سيف يردي چشمه16- خزكولي دره ي چشمه 17- گردبنهي چشمه .

ميون دره: 1- الونه سري اشگارچي منزلي چشمه2- اسبي بندي بني چشمه3- كنگريردي چشمه4- نظر يردي دره ي چشمه 5- ميون دره ي چشمه6- بوه تختي چشمه7- بوه تختي قري چشمه8- زردبندي چاله گردني چشمه9- ميون دره ي كينكشي چشمه.

سي يوليز: 1- زرد بندي اسكولي چشمه2- سيوليزي بن كندي چشمه3- بندگايي گلي چشمه 4- مرجي كشي چشمه5- حصاري چشمه6- حصاري رونايي دمي چشمه7- سيوليزي دره ي چشمه.

ازولت: 1- ميش گوش گهره چشمه2- ازولتي گچ اويي چشمه 3- عسلي سري چاكي چشمه4- علي جن يردي چشمه 5- شلكي نوه يي چشمه6- شيخ نوه يي چشمه 7- كرك نويي چشمه8- تك بندي سري چشمه9- چاشت خاروني چشمه 10- سياه دره ي چال گردني چشمه11- گرزقري چشمه12- مرضيه گايي چاكي چشمه.

ريباس كش: 1- نرمي چشمه پونج گهره ي چشمه2- شلكي دره ي چشمه3- ريباسكشي گر او4- وره خس جايي چشمه

آسيوسر: 1- تنگه ي گلي چشمه2- لت گهره ي چشمه3- خربند چالي چشمه

بيلاش : 1- بيلاشي دره ي چشمه2- چاكي سري چشمه3- زغال چالي چشمه4- گل چشمه كوه چالي چشمه5- سفداري قري چشمه6- خشك چشمه 7- شيدوني دره ي چشمه8- نسومي چشمه9- ريزچالي دره ي چشمه10- زردكندي چالي چشمه11- سياه بندي بني چشمه12- دكلي چاكي چشمه13- سنگ لايه چشمه14- جافريردي چشمه15- زردكله ي دوشي چشمه16- الرگ دره ي چشمه17- زردوري عسلي چشمه18- زردوري در ه چشمه 19- گل بني چاكي چشمه20- شيوري نسومي چشمه21- دراز چاكي چشمه 22- شيدوني دره ي چشمه23- ويا پشتي چشمه24- كتابعلي داري بني چشمه25- بني باچالي چشمه26- سري باچالي چشمه27- شورشي چشمه28- بوروني گندي چشمه29- دشت ويايي دره ي چشمه30- ميون اژدري لنگه ي چشمه31- كلاچا ميشي ويايي چشمه32- موزبندي بني چشمه33- زنگو چالوني چشمه 34- پلوخر گهري چشمه35- دال بندي بني چشمه 36- ميون پشته ي چشمه37- قل اندر نوه ي چشمه38- اسبي لتي لنگه ي چشمه39- ميون پشته ي چشمه40- زوه يي دره ي چشمه41- الرگ دره ي چشمه42-- مكوليزي دره ي چشمه.

چشمه هاي داخل روستا: 1- بابا خوني چشمه 2- كندي چشمه3 –لپرچاكي چشمه 4- كلوم گهره ي چشمه5- قل قل چشمه 6-لار او چشمه7- قله چاكي چشمه8- ننه خانمي چشمه 9- آقايي سري چشمه كبوده 10-مشدي قاسمي چشمه.

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت