صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

حاج مرتضي صابري - راه اندازي تلويزيون

حاج مرتضي صابري

                    

 

 زحمات چندين ساله حاج مرتضي صابري وپيگيري هاي ايشان دراحداث دكل تلويزيون ونگهداري هيچگاه ازيادمان نمي  رود.ازخداوند براي ايشان وخانواده محترمشان سلامتي وسعادت آرزوداريم و از آن بزرگوار درخواست مي نمائيم گزارش كاملي از روند امور انجام شده ازابتدا تاكنون دراختيار ما قراردهند. 

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت